Novinky v predpisovaní liekov !

Od 1.1.2022 je v platností novela tzv. “zákona o lieku” ( zákon č. 362/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov).

Pacient už nemusí zakaždým navštíviť lekára alebo volať do ambulancie kvôli predpisu lieku alebo pomôcky, ktorú užíva pravidelne a dlhodobo.

 

V zákone je jednoznačne určený lekár, ktorý liečbu pacientovi naordinoval, a teda je indikujúcim a zároveň predpisujúcim lekárom bez ohľadu na špecializáciu ( môže ním byť špecialista, všeobecný lekár aj  stomatológ).  

Pri dlhodobo užívaných (chronických) liekoch môže každý indikujúci/predpisujúci lekár využívať tzv. REPETATUR (t. j. opakovaný) recept. V praxi to znamená, že do ďalšej kontroly si pacient môže v pravidelných intervaloch (napr. 1x mesačne ) vyberať svoj dlhodobo užívaný liek v lekárni, až kým sa nedostaví na dohodnutú kontrolu k lekárovi, ktorý mu liek indikoval.

Príklad:  pri 30 kusovom balení lieku na vysoký tlak, užívanom 1x denne, si pacient môže automaticky vybrať daný liek v lekárni po 30 dňoch bez toho, aby musel lekára navštíviť alebo volať kvôli predpisu do ambulancie. Takto si môže liek, ktorý užíva dlhodobo (dobre ho znáša a dobre mu účinkuje) vyberať maximálne po dobu  12 mesiacov. V prípade väčšieho balenia lieku budú samozrejme intervaly výberu v lekárni menej časté.

Pacient môže lekára, ktorý mu daný liek naordinoval , požiadať o vystavenie takéhoto opakovaného elektronického receptu nielen pri návšteve ambulancie, ale aj po telefonickom dohovore alebo inou formou (mail, sms a pod.)

Rovnaký princíp „opakovaného“ receptu sa použije napr. aj pri predpise inkontinenčných pomôcok  (napr. plienkové nohavičky) alebo pri predpise stomických pomôcok či dietetických potravín.

Lekárnik má dokonca možnosť vydať náhradnú zdravotnícku pomôcku pre inkontinenciu alebo náhradnú bezlepkovú potravinu, ak o to poistenec požiada, a to podľa jeho vlastného výberu maximálne do množstva, ktoré je predpísané v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise alebo na lekárskom poukaze.

Viac informácií a odpovede na prípadné otázky sa dozviete na:

 

https://svls.sk/otazky-a-odpovede-pre-pacientov-k-novele-zakona-o-lieku-zakon-c-362-2011-z-z-v-zneni-neskorsich-predpisov/